expo
Powrót do strony głównej

REGULAMIN IMPREZY  PT: „MUSCLEMANIA POLAND 2020”
odbywającej się w dniu 7 czerwca 2020 r. w godzinach 18.00 – 21.00 w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej w Warszawie.

Rozdział I

 1. Niniejszy regulamin jest wydany przez organizatora imprezy RADAR EVENTS, ul. Omulewska 24 lok. 22, 04-128 Warszawa, zwanego dalej „Organizatorem” Impreza MUSCLEMANIA POLAND 2020 zwana dalej „Imprezą” odbędzie się w dniu 7 czerwca 2020r. w godz. 18.00 – 21.00 w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej w Warszawie.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 4. Przez terminy używane w dalszej treści rozumie się:
 • Impreza MUSCLEMANIA POLAND 2020 – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze pokazowym;
 • Dodatkowo do użytku będzie, hol oraz obszary na terenie Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej;
 • Czas trwania imprezy – należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu;
 • Organizator – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną przeprowadzającą imprezę;
 • Służba porządkowa – należy przez to rozumieć ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą;
 • Regulamin obiektu (terenu) – należy przez to rozumieć przepisy wydane przez Radar Events lub zarządzającego obiektem lub terenem, zawierające zasady wstępu na teren lub obiektu, w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności;
 • Pracownik ochrony – osoba wykonująca czynności w ramach Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Agencją Ochrony
 • Bilet – odpłatny znak legitymacyjny uprawniający do wejścia.

Rozdział II

 1. Wstęp na teren Imprezy jest odpłatny.
  1. 30 euro/120 zł  – VIP – miejsca w strefie przy scenie
  2. 20 euro/80 zł – Normalny – miejsca z wyłączeniem strefy blisko sceny
 2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Służby porządkowe i informacyjne organizatora – pracownicy ochrony mają prawo do:
  1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  2. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
 1. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w Rozdziale II ust. 2 c) regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w Rozdziale II ust.2 a) i b) regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
 2. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 3. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, także chronionego mienia, będą ujmowane w celu oddania Policji.
 4. Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. Zakazane jest niszczenie wszelkiego sprzętu i urządzeń znajdującego się na terenie Imprezy
 5. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
  • materiałów wybuchowych;
  • wyrobów pirotechnicznych;
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  • napojów alkoholowych;
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 1. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy.
 2. Zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy bez zgody Organizatora.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione na terenie imprezy. Ponadto Organizator nie odpowiada za ewentualne przypadki kradzieży na terenie i podczas trwania Imprezy.

Rozdział III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. Służby porządkowe i wyróżniające się elementami ubioru i legitymujące się identyfikatorem;
  2. Udostępnienie pomocy medycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 2. Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu spowodowane niestosowaniem się do niniejszego regulaminu, nie wykonywaniem poleceń Służb porządkowych lub Organizatorów, przebywaniem w miejscu nieprzeznaczonym dla uczestników imprezy, wszelkiego rodzaju nierównościami terenu na którym odbywa się impreza.
 3. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy jako część większej zbiorowości może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 5. Organizator nie zezwala na wykorzystywanie zdjęć, filmów oraz innych materiałów stanowiących rezultat utrwalania przebiegu Imprezy przez inne osoby w celach komercyjnych, bez stosownego pozwolenia Organizatora Imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez uczestników, itp., ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 7. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów.

Rozdział IV

 1. Organizatorzy oraz Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami ustawy do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń –wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.);
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.
 3. Wobec każdej osoby, która swoim zachowaniem działa na szkodę Organizatora imprezy lub też łamie warunki i zasady w niej uczestniczenia, Organizator ma prawo odmówić całkowitego wstępu na teren pozostający w tym czasie pod jego prawną opieką, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom porządkowym, wezwania na miejsce Policję.

Rozdział V

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest w widoczny sposób przed wejściem na Teren Imprezy.
 2. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:

RADAR EVENTS, ul. Omulewska 24 lok. 22, 04-128 Warszawa.

Telefony:

Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Organizator: CEO “Radar Events” Radosław Rychlik 604 120 856
Organizator: I Koordynator Eventu – Karol Kudełka 882 515 256
Organizator: „Radar Events”, Warszawa

Nie jesteś z Warszawy? Szukasz noclegu w atrakcyjnej cenie, blisko miejsca gdzie odbywać się będzie FM Power Weekend 2017?

Zapraszamy do Best Western Hotel Felix***

Na hasło FM Power Weekend otrzymasz 15% rabatu w czasie trwania wydarzenia.

Felix

WYJAZD Z LOTNISKA CHOPIN
Wyjazd z „Lotnisko Chopina - przyloty” autobusem nr 148 do przystanku „Most Siekierkowski 04”, następnie autobusem nr 146 z „Most Siekierkowski 01”, do przystanku „Jeziorowa 01”. Przystanek znajduje się 100m od miejsca docelowego.

WYJAZD Z DWORCA PKP - CENTRUM
Wyjazd z „Dworzec centralny 07” tramwajem nr 9, 24, 22, 7 do przystanku „Rondo Waszyngtona”, następnie autobusem nr 146 z „Rondo Waszyngtona 03”, do przystanku „Jeziorowa 01”. Przystanek znajduje się 100m od miejsca docelowego.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytania dotyczące MUSCLEMANIA POLAND? Chcesz zostać partnerem lub sponsorem? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.

Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio mailem.

Polityka prywatności