expo
Powrót do strony głównej

REGULAMIN IMPREZY  PT: „MUSCLEMANIA POLAND 2020”
odbywającej się w dniu 25 października 2020 r. w godzinach 18.00 – 21.00

w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej w Warszawie.

Rozdział I

 1. Niniejszy regulamin jest wydany przez organizatora imprezy RADAR EVENTS, ul. Omulewska 24 lok. 22, 04-128 Warszawa, zwanego dalej „Organizatorem” Impreza MUSCLEMANIA POLAND 2020 zwana dalej „Imprezą” odbędzie się w dniu 25 października 2020r. w godz. 18.00 – 21.00 w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej w Warszawie.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 4. Przez terminy używane w dalszej treści rozumie się:
 • Impreza MUSCLEMANIA POLAND 2020 – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze pokazowym;
 • Dodatkowo do użytku będzie, hol oraz obszary na terenie Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej;
 • Czas trwania imprezy – należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu;
 • Organizator – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną przeprowadzającą imprezę;
 • Służba porządkowa – należy przez to rozumieć ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą;
 • Regulamin obiektu (terenu) – należy przez to rozumieć przepisy wydane przez Radar Events lub zarządzającego obiektem lub terenem, zawierające zasady wstępu na teren lub obiektu, w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności;
 • Pracownik ochrony – osoba wykonująca czynności w ramach Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Agencją Ochrony
 • Bilet – odpłatny znak legitymacyjny uprawniający do wejścia.

Rozdział II

 1. Wstęp na teren Imprezy jest odpłatny.
  1. 30 euro/120 zł  – VIP – miejsca w strefie przy scenie
  2. 20 euro/80 zł – Normalny – miejsca z wyłączeniem strefy blisko sceny
 2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Służby porządkowe i informacyjne organizatora – pracownicy ochrony mają prawo do:
  1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  2. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
  4. odmowy uczestnictwa w imprezie osób, które nie stosują się do obowiązujących zaleceń sanitarnych.
 1. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w Rozdziale II ust. 2 c) regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w Rozdziale II ust.2 a) i b) regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy.
 2. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 3. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, także chronionego mienia, będą ujmowane w celu oddania Policji.
 4. Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. Zakazane jest niszczenie wszelkiego sprzętu i urządzeń znajdującego się na terenie Imprezy
 5. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
  • materiałów wybuchowych;
  • wyrobów pirotechnicznych;
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  • napojów alkoholowych;
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 1. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy.
 2. Zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy bez zgody Organizatora.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione na terenie imprezy. Ponadto Organizator nie odpowiada za ewentualne przypadki kradzieży na terenie i podczas trwania Imprezy.

Rozdział III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. Służby porządkowe i wyróżniające się elementami ubioru i legitymujące się identyfikatorem;
  2. Udostępnienie pomocy medycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 2. Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu spowodowane niestosowaniem się do niniejszego regulaminu, nie wykonywaniem poleceń Służb porządkowych lub Organizatorów, przebywaniem w miejscu nieprzeznaczonym dla uczestników imprezy, wszelkiego rodzaju nierównościami terenu na którym odbywa się impreza.
 3. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy jako część większej zbiorowości może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 5. Organizator nie zezwala na wykorzystywanie zdjęć, filmów oraz innych materiałów stanowiących rezultat utrwalania przebiegu Imprezy przez inne osoby w celach komercyjnych, bez stosownego pozwolenia Organizatora Imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez uczestników, itp., ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 7. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów.

Rozdział IV

 1. Organizatorzy oraz Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami ustawy do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń –wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.);
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.
 3. Wobec każdej osoby, która swoim zachowaniem działa na szkodę Organizatora imprezy lub też łamie warunki i zasady w niej uczestniczenia, Organizator ma prawo odmówić całkowitego wstępu na teren pozostający w tym czasie pod jego prawną opieką, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom porządkowym, wezwania na miejsce Policję.

Rozdział V

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest w widoczny sposób przed wejściem na Teren Imprezy.
 2. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:

RADAR EVENTS, ul. Omulewska 24 lok. 22, 04-128 Warszawa.

Nie jesteś z Warszawy? Szukasz noclegu w atrakcyjnej cenie, blisko miejsca gdzie odbywać się będzie FM Power Weekend 2017?

Zapraszamy do Best Western Hotel Felix***

Na hasło FM Power Weekend otrzymasz 15% rabatu w czasie trwania wydarzenia.

Felix

WYJAZD Z LOTNISKA CHOPIN
Wyjazd z „Lotnisko Chopina - przyloty” autobusem nr 148 do przystanku „Most Siekierkowski 04”, następnie autobusem nr 146 z „Most Siekierkowski 01”, do przystanku „Jeziorowa 01”. Przystanek znajduje się 100m od miejsca docelowego.

WYJAZD Z DWORCA PKP - CENTRUM
Wyjazd z „Dworzec centralny 07” tramwajem nr 9, 24, 22, 7 do przystanku „Rondo Waszyngtona”, następnie autobusem nr 146 z „Rondo Waszyngtona 03”, do przystanku „Jeziorowa 01”. Przystanek znajduje się 100m od miejsca docelowego.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytania dotyczące MUSCLEMANIA POLAND? Chcesz zostać partnerem lub sponsorem? Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.

  Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio mailem.

  Polityka prywatności